Projekční Atelier ARCH-art Projekční Atelier ARCH-art
Profil
Reference
Sídlo
Informace
Služby

ROZSAH ČINNOSTÍ A NABÍDKA ATELIÉRU


PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ARCHITEKTURA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
INŽENÝRSKÁ ČINNOST PŘI PŘÍPRAVĚ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ
INŽENÝRSKÁ ČINNOST PŘI REALIZACI STAVBY, STAVEBNÍ DOZOR
INTERIÉRY A VÝTVARNÁ ČINNOST
SPECIALIZACE (LOGISTIKA, EKONOMIKA)
 
ARCHITEKTURA A PROJEKČNÍ PRÁCE
- rodinné domy - novostavby, přestavby, dostavby, nadstavby
- bytové domy - novostavby, rekonstrukce, nadstavby, přístavby
- občanské stavby - sídla firem, bankovní domy, ubytovny, restaurace, motely, …
- veřejné stavby - školy, specializované zdravotní ústavy, vzdělávací instituty, kongresová centra
 
URBANIZACE
- územní plány, urbanistické plány zástavby, zastavovací plány, urbanistické studie, -dopravně urbanistické návrhy, dopravní napojení, územní prognóza
 
INTERIÉRY
- projekty, pomoc při výběru zařízení a nábytku, osvětlení, žaluzii, rolet, typu a umístění solitérních výtvarných prvků
- technologické provozy kuchyní, bazénů, přednáškových sálů
 
AUTORSKÝ DOZOR, STAVEBNÍ DOZOR
- dohled nad dodržováním schválené dokumentace, posuzování návrhů na změny a podněty dodavatelů, zdokumentování změn, dohled při nápravě chyb a nedodělků, přebírání dílčích stavebních celků vůči kvalitě provedení, dohled nad technologickými postupy, zajištění dokumentace skutečného provedení stavby
 
STAVEBNĚ TECHNICKÝ DOZOR
 
STAVEBNÍ ZÁMĚR
- stanovení podmínek stavebního záměru, možnosti stavebního pozemku nebo stavby z hlediska regulačních podmínek stanovených územním plánem, omezení okolní zástavbou či rozvody inženýrských sítí
- zajišťování předání stavby či pozemku, zajišťování sledování realizace stavby, přejímání dokončených stavebních celků, jejich kontrola a přejímání dílčích stavebních prací, provádění soupisu vad a nedodělků, prověřování dodavatelských faktur, zajišťování kolaudačního řízení
 
ZAMĚŘENÍ STAVBY A ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU
- polohopisné a výškopisné proměření stavby, konstrukční skladebnost, materiálová struktura, stavební posudek a stanovení rozsahu nutného průzkumu
 
STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM
- rozbor statických poruch staveb, zajištění stavebně historického průzkumu
 
ZAJIŠTĚNÍ STANOVISEK PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ, ZÍSKÁNÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- na základě připomínek, doporučení nebo požadavků tyto zapracovat a zajistit projednání
 
EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ STAVBY
©1991-2022 Projekční kancelář ARCH-Art, Brno. Kontakt: atelier@arch-art.cz, tel. 732879014
©2022 Tvorba www Jiří Hanák, AADesign, Brno.